Daily life - About me & friends
Janjiraphon

𝙈𝙚 𝘼𝙣𝙙 𝙛𝙧𝙞𝙚𝙣𝙙𝙃𝙚𝙡𝙡𝙤, 𝙄'𝙢 𝙈𝙞𝙨𝙨 𝙅𝙖𝙣𝙟𝙞𝙧𝙖𝙥𝙝𝙤𝙣 𝙅𝙖𝙠𝙥𝙝𝙖
𝙣𝙞𝙘𝙠𝙣𝙖𝙢𝙚:𝙏𝙪𝙠𝙩𝙖
𝙎𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡:𝙆𝙝𝙖𝙢𝙘𝙝𝙖-𝙀 𝙋𝙞𝙩𝙩𝙖𝙮𝙖𝙠𝙝𝙤𝙢 𝙎𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡
𝙝𝙤𝙗𝙗𝙞𝙚𝙨:𝙥𝙡𝙖𝙮𝙞𝙣𝙜 𝙜𝙖𝙢𝙚
𝙥𝙡𝙖𝙘𝙚 𝙤𝙛 𝙗𝙞𝙧𝙩𝙝:𝘽𝙝𝙪𝙢𝙞𝙗𝙤𝙡 𝘼𝙙𝙪𝙡𝙮𝙖𝙙𝙚𝙟 𝙃𝙤𝙨𝙥𝙞𝙩𝙖𝙡𝙛𝙖𝙫𝙤𝙧𝙞𝙩𝙚 𝙥𝙚𝙩:𝘾𝙖𝙩


𝙛𝙖𝙫𝙤𝙧𝙞𝙩𝙚 𝙛𝙤𝙤𝙙 : 𝘾𝙝𝙞𝙘𝙠𝙚𝙣 𝙍𝙞𝙘𝙚𝙇𝙚𝙩'𝙨 𝙜𝙚𝙩 𝙩𝙤 𝙠𝙣𝙤𝙬 𝙢𝙮 𝙛𝙧𝙞𝙚𝙣𝙙𝙨.
𝙈𝙞𝙨𝙨.𝘾𝙝𝙪𝙩𝙞𝙢𝙖 𝙨𝙞𝙖𝙣𝙜𝙡𝙪𝙢
𝙣𝙞𝙘𝙠𝙣𝙖𝙢𝙚:𝙏𝙖𝙚𝙬
𝙎𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡:𝙆𝙝𝙖𝙢𝙘𝙝𝙖-𝙀 𝙋𝙞𝙩𝙩𝙖𝙮𝙖𝙠𝙝𝙤𝙢 𝙎𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡
𝙝𝙤𝙗𝙗𝙞𝙚𝙨:𝙥𝙡𝙖𝙮𝙞𝙣𝙜 𝙜𝙖𝙢𝙚
𝙁𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠:𝘾𝙝𝙪𝙩𝙞𝙢𝙖 𝙨𝙞𝙖𝙣𝙜𝙡𝙪𝙢


𝙈𝙞𝙨𝙨. 𝙅𝙪𝙧𝙞𝙠𝙚𝙩 𝙎𝙪𝙬𝙖𝙣𝙖𝙩𝙧𝙖𝙞
𝙣𝙞𝙘𝙠𝙣𝙖𝙢𝙚:𝙏𝙞𝙣𝙏𝙞𝙣
𝙎𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡:𝙆𝙝𝙖𝙢𝙘𝙝𝙖-𝙀 𝙋𝙞𝙩𝙩𝙖𝙮𝙖𝙠𝙝𝙤𝙢 𝙎𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡
𝙝𝙤𝙗𝙗𝙞𝙚𝙨:𝙘𝙝𝙚𝙨𝙨
𝙥𝙡𝙖𝙘𝙚 𝙤𝙛 𝙗𝙞𝙧𝙩𝙝:𝙆𝙝𝙖𝙢𝙘𝙝𝙖-𝙞 𝙃𝙤𝙨𝙥𝙞𝙩𝙖𝙡
𝙁𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠:𝙅𝙪𝙧𝙞𝙠𝙚𝙩 𝙎𝙪𝙬𝙖𝙣𝙖𝙩𝙧𝙖𝙞


𝙈𝙞𝙨𝙨.𝙈𝙖𝙮𝙩𝙪𝙩𝙖 𝙆𝙤𝙣𝙠𝙡𝙤𝙣𝙜
𝙣𝙞𝙘𝙠𝙣𝙖𝙢𝙚:𝙈𝙖𝙮
𝙎𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡:𝙆𝙝𝙖𝙢𝙘𝙝𝙖-𝙀 𝙋𝙞𝙩𝙩𝙖𝙮𝙖𝙠𝙝𝙤𝙢 𝙎𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡
𝙝𝙤𝙗𝙗𝙞𝙚𝙨:𝙇𝙞𝙨𝙩𝙚𝙣 𝙩𝙤 𝙢𝙪𝙨𝙞𝙘
𝙥𝙡𝙖𝙘𝙚 𝙤𝙛 𝙗𝙞𝙧𝙩𝙝:𝙆𝙝𝙖𝙢𝙘𝙝𝙖-𝙞 𝙃𝙤𝙨𝙥𝙞𝙩𝙖𝙡
𝙁𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠:𝙈𝙖𝙮𝙩𝙪𝙩𝙖 𝙆𝙤𝙣𝙠𝙡𝙤𝙣𝙜𝙈𝙞𝙨𝙨.𝙋𝙖𝙣𝙪𝙘𝙝𝙖𝙣𝙖𝙙 𝙎𝙪𝙧𝙖𝙨𝙞𝙖𝙣𝙜
𝙣𝙞𝙘𝙠𝙣𝙖𝙢𝙚:𝙂𝙖𝙢
𝙎𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡:𝙆𝙝𝙖𝙢𝙘𝙝𝙖-𝙀 𝙋𝙞𝙩𝙩𝙖𝙮𝙖𝙠𝙝𝙤𝙢 𝙎𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡
𝙝𝙤𝙗𝙗𝙞𝙚𝙨:𝘾𝙤𝙤𝙠
𝙥𝙡𝙖𝙘𝙚 𝙤𝙛 𝙗𝙞𝙧𝙩𝙝:𝙎𝙖𝙠𝙤𝙡 𝙉𝙖𝙠𝙝𝙤𝙣 𝙃𝙤𝙨𝙥𝙞𝙩𝙖𝙡
𝙁𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠:𝙋𝙖𝙣𝙪𝙘𝙝𝙖𝙣𝙖𝙙 𝙎𝙪𝙧𝙖𝙨𝙞𝙖𝙣𝙜𝙈𝙞𝙨𝙨.𝙆𝙖𝙣𝙟𝙖𝙣𝙖 𝙎𝙤𝙢𝙠𝙖𝙣𝙚
𝙣𝙞𝙘𝙠𝙣𝙖𝙢𝙚:𝘼𝙪𝙜𝙣𝙜 𝘼𝙤𝙚𝙮
𝙎𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡:𝙆𝙝𝙖𝙢𝙘𝙝𝙖-𝙀 𝙋𝙞𝙩𝙩𝙖𝙮𝙖𝙠𝙝𝙤𝙢 𝙎𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡
𝙝𝙤𝙗𝙗𝙞𝙚𝙨:𝙬𝙖𝙩𝙘𝙝 𝙢𝙤𝙫𝙞𝙚
𝙥𝙡𝙖𝙘𝙚 𝙤𝙛 𝙗𝙞𝙧𝙩𝙝:𝙈𝙪𝙠𝙙𝙖𝙝𝙖𝙣 𝙃𝙤𝙨𝙥𝙞𝙩𝙖𝙡
𝙁𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠:𝘼𝙪𝙜𝙣𝙜 𝘼𝙤𝙚𝙮 𝙆𝙎
𝙈𝙞𝙨𝙨.𝙋𝙝𝙤𝙨𝙞𝙠𝙖 𝙏𝙖𝙣𝙨𝙖𝙠𝙪𝙡
𝙣𝙞𝙘𝙠𝙣𝙖𝙢𝙚:𝙉𝙞𝙉𝙖
𝙎𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡:𝙆𝙝𝙖𝙢𝙘𝙝𝙖-𝙀 𝙋𝙞𝙩𝙩𝙖𝙮𝙖𝙠𝙝𝙤𝙢 𝙎𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡
𝙝𝙤𝙗𝙗𝙞𝙚𝙨:𝘿𝙖𝙣𝙘𝙚
𝙥𝙡𝙖𝙘𝙚 𝙤𝙛 𝙗𝙞𝙧𝙩𝙝:𝙋𝙖𝙩𝙤𝙣𝙜 𝙃𝙤𝙨𝙥𝙞𝙩𝙖𝙡
𝙁𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠:𝙉𝙖 𝙏𝙖𝙚𝙈𝙧.𝙏𝙝𝙖𝙬𝙞𝙣 𝙎𝙞𝙖𝙣𝙜𝙡𝙪𝙢
𝙣𝙞𝙘𝙠𝙣𝙖𝙢𝙚:𝙋𝙖𝙞
𝙎𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡:𝙆𝙝𝙖𝙢𝙘𝙝𝙖-𝙀 𝙋𝙞𝙩𝙩𝙖𝙮𝙖𝙠𝙝𝙤𝙢 𝙎𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡
𝙝𝙤𝙗𝙗𝙞𝙚𝙨:𝘿𝙖𝙣𝙘𝙚
𝙥𝙡𝙖𝙘𝙚 𝙤𝙛 𝙗𝙞𝙧𝙩𝙝:𝙆𝙝𝙖𝙢𝙘𝙝𝙖-𝙀 𝙃𝙤𝙨𝙥𝙞𝙩𝙖𝙡
𝙁𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠:𝙏𝙝𝙖𝙬𝙞𝙣 𝙎𝙞𝙖𝙣𝙜𝙡𝙪𝙢

𝙈𝙧.𝙆𝙝𝙖𝙩𝙝𝙖𝙬𝙪𝙩 𝙋𝙝𝙞𝙬𝙠𝙝𝙖𝙢
𝙣𝙞𝙘𝙠𝙣𝙖𝙢𝙚:𝙏𝙖𝙧
𝙎𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡:𝙆𝙝𝙖𝙢𝙘𝙝𝙖-𝙀 𝙋𝙞𝙩𝙩𝙖𝙮𝙖𝙠𝙝𝙤𝙢 𝙎𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡
𝙝𝙤𝙗𝙗𝙞𝙚𝙨: 𝙘𝙤𝙫𝙚𝙧 𝙙𝙖𝙣𝙘𝙙 & 𝙫𝙤𝙡𝙡𝙚𝙮𝙗𝙖𝙡𝙡
𝙥𝙡𝙖𝙘𝙚 𝙤𝙛 𝙗𝙞𝙧𝙩𝙝:𝙆𝙝𝙖𝙢𝙘𝙝𝙖-𝙀 𝙃𝙤𝙨𝙥𝙞𝙩𝙖𝙡
𝙁𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠:𝙏𝙖𝙧 𝙆𝙝𝙖𝙩𝙝𝙖𝙬𝙪𝙩
𝙈𝙞𝙨𝙨.𝙅𝙞𝙧𝙖𝙩𝙩𝙞𝙠𝙖𝙣 𝙎𝙧𝙞𝙗𝙪𝙧𝙤𝙢
𝙣𝙞𝙘𝙠𝙣𝙖𝙢𝙚:𝙏𝙤𝙣𝙜
𝙎𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡:𝙆𝙝𝙖𝙢𝙘𝙝𝙖-𝙀 𝙋𝙞𝙩𝙩𝙖𝙮𝙖𝙠𝙝𝙤𝙢 𝙎𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡
𝙝𝙤𝙗𝙗𝙞𝙚𝙨:𝙘𝙝𝙞𝙡𝙙 𝙧𝙚𝙖𝙧𝙞𝙣𝙜
𝙥𝙡𝙖𝙘𝙚 𝙤𝙛 𝙗𝙞𝙧𝙩𝙝:𝙈𝙪𝙠𝙙𝙖𝙝𝙖𝙣 𝙃𝙤𝙨𝙥𝙞𝙩𝙖𝙡
𝙁𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠:จิรัตน์ติกาลน์ ศรีบุรมย์
𝙈𝙞𝙨𝙨.𝙉𝙪𝙩𝙩𝙖𝙥𝙤𝙣 𝙔𝙤𝙩𝙖𝙬𝙤𝙣𝙜
𝙣𝙞𝙘𝙠𝙣𝙖𝙢𝙚:𝘾𝙝𝙤𝙢𝙥𝙤𝙤
𝙎𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡:𝙆𝙝𝙖𝙢𝙘𝙝𝙖-𝙀 𝙋𝙞𝙩𝙩𝙖𝙮𝙖𝙠𝙝𝙤𝙢 𝙎𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡
𝙝𝙤𝙗𝙗𝙞𝙚𝙨:𝘿𝙧𝙖𝙬𝙞𝙣𝙜
𝙥𝙡𝙖𝙘𝙚 𝙤𝙛 𝙗𝙞𝙧𝙩𝙝:𝙈𝙪𝙠𝙙𝙖𝙝𝙖𝙣 𝙃𝙤𝙨𝙥𝙞𝙩𝙖𝙡
𝙁𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠:𝙉𝙪𝙩𝙩𝙖𝙥𝙤'𝙧𝙣𝙣 𝙔𝙤𝙩𝙖𝙬𝙤𝙣𝙜𝙈𝙞𝙨𝙨.𝙏𝙝𝙖𝙣𝙩𝙞𝙖𝙬𝙖 𝙇𝙪𝙢𝙨𝙖𝙣𝙩𝙡𝙖
𝙣𝙞𝙘𝙠𝙣𝙖𝙢𝙚:𝘼𝙡𝙖𝙠
𝙎𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡:𝙆𝙝𝙖𝙢𝙘𝙝𝙖-𝙀 𝙋𝙞𝙩𝙩𝙖𝙮𝙖𝙠𝙝𝙤𝙢 𝙎𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡
𝙝𝙤𝙗𝙗𝙞𝙚𝙨:𝙡𝙞𝙨𝙩𝙚𝙣 𝙩𝙤 𝙢𝙪𝙨𝙞𝙘
𝙥𝙡𝙖𝙘𝙚 𝙤𝙛 𝙗𝙞𝙧𝙩𝙝:𝙎𝙖𝙧𝙖𝙗𝙪𝙧𝙞 𝙃𝙤𝙨𝙥𝙞𝙩𝙖𝙡
𝙁𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠:อา เล็ก.𝙈𝙞𝙨𝙨.𝙎𝙪𝙩𝙖𝙨𝙞𝙣𝙚𝙚 𝙋𝙝𝙞𝙬𝙠𝙝𝙪𝙢
𝙣𝙞𝙘𝙠𝙣𝙖𝙢𝙚:𝙏𝙖𝙢
𝙎𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡:𝙆𝙝𝙖𝙢𝙘𝙝𝙖-𝙀 𝙋𝙞𝙩𝙩𝙖𝙮𝙖𝙠𝙝𝙤𝙢 𝙎𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡
𝙝𝙤𝙗𝙗𝙞𝙚𝙨:𝙬𝙖𝙩𝙘𝙝 𝙢𝙤𝙫𝙞𝙚
𝙥𝙡𝙖𝙘𝙚 𝙤𝙛 𝙗𝙞𝙧𝙩𝙝:𝙈𝙪𝙠𝙙𝙖𝙝𝙖𝙣 𝙃𝙤𝙨𝙥𝙞𝙩𝙖𝙡
𝙁𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠:𝙎𝙪𝙩𝙖𝙨𝙞𝙣𝙚𝙚 𝙋𝙝𝙞𝙬𝙠𝙝𝙪𝙢
𝙈𝙞𝙨𝙨.𝙍𝙤𝙙𝙟𝙖𝙣𝙖 𝙎𝙧𝙞𝙗𝙪𝙧𝙤𝙢
𝙣𝙞𝙘𝙠𝙣𝙖𝙢𝙚:𝙉𝙪𝙘𝙝
𝙎𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡:𝙆𝙝𝙖𝙢𝙘𝙝𝙖-𝙀 𝙋𝙞𝙩𝙩𝙖𝙮𝙖𝙠𝙝𝙤𝙢 𝙎𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡
𝙝𝙤𝙗𝙗𝙞𝙚𝙨:𝘾𝙝𝙞𝙩𝙞𝙣𝙜&𝙎𝙞𝙣𝙜𝙨𝙤𝙣𝙜
𝙥𝙡𝙖𝙘𝙚 𝙤𝙛 𝙗𝙞𝙧𝙩𝙝:𝙈𝙪𝙠𝙙𝙖𝙝𝙖𝙣 𝙃𝙤𝙨𝙥𝙞𝙩𝙖𝙡
𝙁𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠:𝙉𝙐 𝘾𝙃
𝙈𝙞𝙨𝙨.𝘼𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙎𝙪𝙬𝙖𝙣𝙖𝙩𝙧𝙖𝙞
𝙣𝙞𝙘𝙠𝙣𝙖𝙢𝙚:𝘽𝙚𝙡𝙡
𝙎𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡:𝙆𝙝𝙖𝙢𝙘𝙝𝙖-𝙀 𝙋𝙞𝙩𝙩𝙖𝙮𝙖𝙠𝙝𝙤𝙢 𝙎𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡
𝙝𝙤𝙗𝙗𝙞𝙚𝙨:𝙡𝙞𝙨𝙩𝙚𝙣 𝙩𝙤 𝙢𝙪𝙨𝙞𝙘
𝙥𝙡𝙖𝙘𝙚 𝙤𝙛 𝙗𝙞𝙧𝙩𝙝:𝘽𝙖𝙣𝙠𝙠𝙤𝙠 𝙃𝙤𝙨𝙥𝙞𝙩𝙖𝙡
𝙁𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠:𝘼𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙎𝙪𝙬𝙖𝙣𝙖𝙩𝙧𝙖𝙞

𝙈𝙞𝙨𝙨.𝘾𝙝𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙎𝙪𝙬𝙖𝙣𝙖𝙩𝙧𝙖𝙞
𝙣𝙞𝙘𝙠𝙣𝙖𝙢𝙚:𝙋𝙖𝙢
𝙎𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡:𝙆𝙝𝙖𝙢𝙘𝙝𝙖-𝙀 𝙋𝙞𝙩𝙩𝙖𝙮𝙖𝙠𝙝𝙤𝙢 𝙎𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡
𝙝𝙤𝙗𝙗𝙞𝙚𝙨:𝙋𝙡𝙖𝙮 𝙎𝙥𝙤𝙧𝙩𝙨
𝙥𝙡𝙖𝙘𝙚 𝙤𝙛 𝙗𝙞𝙧𝙩𝙝:𝘽𝙖𝙣𝙠𝙠𝙤𝙠 𝙃𝙤𝙨𝙥𝙞𝙩𝙖𝙡
𝙁𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠:𝙋𝙖𝙢 𝘾𝙝𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖𝙈𝙞𝙨𝙨.𝙆𝙖𝙩𝙠𝙖𝙚𝙬 𝘽𝙪𝙙𝙬𝙤𝙣𝙜
𝙣𝙞𝙘𝙠𝙣𝙖𝙢𝙚:𝙄𝙣 𝙊𝙧𝙣
𝙎𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡:𝙆𝙝𝙖𝙢𝙘𝙝𝙖-𝙀 𝙋𝙞𝙩𝙩𝙖𝙮𝙖𝙠𝙝𝙤𝙢 𝙎𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡
𝙝𝙤𝙗𝙗𝙞𝙚𝙨:𝙡𝙞𝙨𝙩𝙚𝙣 𝙩𝙤 𝙢𝙪𝙨𝙞𝙘
𝙥𝙡𝙖𝙘𝙚 𝙤𝙛 𝙗𝙞𝙧𝙩𝙝:𝘽𝙖𝙣𝙠𝙠𝙤𝙠 𝙃𝙤𝙨𝙥𝙞𝙩𝙖𝙡
𝙁𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠:เจ้า อร𝙈𝙞𝙨𝙨.𝙊𝙣𝙢𝙪𝙢𝙖 𝘼𝙪𝙣𝙗𝙤𝙤𝙣𝙧𝙪𝙦𝙣𝙜
𝙣𝙞𝙘𝙠𝙣𝙖𝙢𝙚:𝙊𝙧𝙣
𝙎𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡:𝙆𝙝𝙖𝙢𝙘𝙝𝙖-𝙀 𝙋𝙞𝙩𝙩𝙖𝙮𝙖𝙠𝙝𝙤𝙢 𝙎𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡
𝙝𝙤𝙗𝙗𝙞𝙚𝙨:𝙘𝙝𝙚𝙨𝙨
𝙥𝙡𝙖𝙘𝙚 𝙤𝙛 𝙗𝙞𝙧𝙩𝙝:𝙆𝙝𝙖𝙢𝙘𝙝𝙖-𝙞 𝙃𝙤𝙨𝙥𝙞𝙩𝙖𝙡
𝙁𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠:𝙊𝙣𝙢𝙪𝙢𝙖 𝘼𝙪𝙣𝙗𝙤𝙤𝙣𝙧𝙪𝙦𝙣𝙜𝙈𝙞𝙨𝙨.𝙏𝙝𝙞𝙥𝙥𝙖𝙬𝙖𝙣 𝙎𝙪𝙬𝙖𝙣𝙣𝙖𝙬𝙖𝙣
𝙣𝙞𝙘𝙠𝙣𝙖𝙢𝙚:𝘽𝙖𝙢
𝙎𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡:𝙆𝙝𝙖𝙢𝙘𝙝𝙖-𝙀 𝙋𝙞𝙩𝙩𝙖𝙮𝙖𝙠𝙝𝙤𝙢 𝙎𝙘𝙝𝙤𝙤𝙡
𝙝𝙤𝙗𝙗𝙞𝙚𝙨:𝙧𝙚𝙖𝙙 𝙣𝙤𝙫𝙚𝙡𝙨 𝙬𝙧𝙞𝙩𝙚 𝙣𝙤𝙫𝙚𝙡𝙨
𝙥𝙡𝙖𝙘𝙚 𝙤𝙛 𝙗𝙞𝙧𝙩𝙝:𝘿𝙤𝙣 𝙏𝙖𝙣 𝙃𝙤𝙨𝙥𝙞𝙩𝙖𝙡
𝙁𝙖𝙘𝙚𝙗𝙤𝙤𝙠:𝙏𝙝𝙞𝙥𝙥𝙖𝙬𝙖𝙣 𝙎𝙪𝙬𝙖𝙣𝙣𝙖𝙬𝙖𝙣

𝙄𝙩'𝙨 𝙗𝙚𝙚𝙣 𝟲 𝙮𝙚𝙖𝙧𝙨, 𝙞𝙩 𝙬𝙤𝙣'𝙩 𝙗𝙚 𝙡𝙤𝙣𝙜 𝙗𝙚𝙛𝙤𝙧𝙚 𝙬𝙚'𝙡𝙡 𝙗𝙚 𝙨𝙚𝙥𝙖𝙧𝙖𝙩𝙚𝙙.


𝙛𝙧𝙞𝙚𝙣𝙙𝙨 𝙦𝙪𝙖𝙧𝙧𝙚𝙡 𝙨𝙤𝙢𝙚𝙩𝙞𝙢𝙚𝙨


𝘼 𝙛𝙧𝙞𝙚𝙣𝙙 𝙞𝙨 𝙨𝙤𝙢𝙚𝙤𝙣𝙚 𝙬𝙝𝙤 𝙘𝙤𝙢𝙛𝙤𝙧𝙩𝙨 𝙪𝙨 𝙬𝙝𝙚𝙣 𝙬𝙚 𝙖𝙧𝙚 𝙨𝙖𝙙 𝙤𝙧 𝙝𝙚𝙖𝙧𝙩𝙗𝙧𝙤𝙠𝙚𝙣.


𝙛𝙧𝙞𝙚𝙣𝙙 𝙞𝙨 𝙛𝙧𝙞𝙚𝙣𝙙 𝙣𝙤 𝙤𝙣𝙚 𝙞𝙨 𝙗𝙚𝙩𝙩𝙚𝙧


𝙁𝙞𝙣𝙖𝙡𝙡𝙮, 𝙄 𝙬𝙖𝙣𝙩 𝙩𝙤 𝙩𝙝𝙖𝙣𝙠 𝙮𝙤𝙪 𝙛𝙤𝙧 𝙚𝙫𝙚𝙧𝙮𝙩𝙝𝙞𝙣𝙜 𝙖𝙣𝙙 𝙡𝙤𝙫𝙚.

𝙩𝙝𝙖𝙣𝙠 𝙮𝙤𝙪 𝙛𝙧𝙞𝙚𝙣𝙙𝙨𝙝𝙞𝙥 𝘼𝙣𝙙 𝙩𝙝𝙖𝙣𝙠 𝙮𝙤𝙪 𝙩𝙤 𝙩𝙝𝙤𝙨𝙚 𝙬𝙝𝙤 𝙘𝙖𝙢𝙚 𝙩𝙤 𝙨𝙚𝙚 𝙖𝙨 𝙬𝙚𝙡𝙡.
Janjiraphon (Daily life - About me & friends)    -    Author : Janjiraphon - Thailand1112 visitors since 2021-07-01
Last update : 2021-10-05

Blog-City.info >> Daily life >> Blog #32993

Create your own
WEBSITE !
Make new friends all over the World !
Make penpal friends with StudentsoftheWorld.info

Visit France !

website author area
Password :
Forgot password? - unpublish